fbpx

Regulamin sprzedaży warsztatów

 

§ 1 Organizator warsztatów

Organizatorem szkolenia jest firma Mateusz Kapica Scorpionet z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 119E/5, NIP: 6040065552

Kontakt z organizatorem można uzyskać:
Tel.: 502 290 242
Mail: m.kapica@productvision.pl

 

§ 2 Opis warsztatów

 • Przedmiotem zakupów są warsztaty składające się z pięciu dni, każdy po 8 godzin dydaktycznych.
 • Warsztaty dotyczą Product Managementu – szczegółowy program jest zaprezentowany na stronie productacademy.pl
 • W cenie warsztatów są zawarte: dydaktyka, potrzebne materiały, dostęp do platformy e-learningowej z dostępem do materiałów szkoleniowych, 2 godziny konsultacji z dowolnym z trenerów po zakończeniu Akademii.
 • Uczestnicy na ostatnich zajęciach, otrzymują certyfikat ukończenia warsztatów.
 • Dodatkowo, uczestnicy po napisaniu egzaminu z pozytywnym wynikiem otrzymują certyfikat Product Manegera by Product Vision. 
 • Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom warsztatów chronione są prawem autorskim – wszelkie kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

 

§ 3 Terminy szkoleń

Warsztaty odbędą się w dniach 16-20 listopada 2020 roku, w godzinach 9:00-17:30.

 

§ 4 Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu

Zgłoszenia należy dokonać przez zapisy możliwe na stronie productacademy.pl

Ilość miejsc jest ograniczona i wynosi 18

 

§ 5 Płatność

Opłaty za warsztaty można dokonać:

 • przez stronę wydarzenia – płatność internetowa / blik
 • na podstawie faktury pro-formy po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres m.kapica@productvision.pl

Po zaksięgowaniu płatności na adres email podany przy zakupie wysyłane jest potwierdzenie zakupu wraz z fakturą.

 

§ 6 Rezygnacja z uczestniczenia w warsztatach

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail m.kapica@productvision.pl, w terminie 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i w przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia usługi, liczy się od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres organizatora.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

§ 7 Zmiana lub odwołanie terminu warsztatów

W przypadku, gdy organizator z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić warsztatów w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć.  Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

§ 8 Zasady składania reklamacji

 • Reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy m.kapica@productvision.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia.
 • Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 • Reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa Firmy, imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 • Powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne od organizatora warsztatów.
 • Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których organizator warsztatów ma roszczenia finansowe.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych

 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora, Mateusz Kapica Scorpionet, swoich danych osobowych dla celów realizacji warsztatów, oraz na udostępnianie tych danych podmiotom zaangażowanym w realizację warsztatów w zakresie koniecznym do realizacji procedur organizacyjnych oraz dydaktyczno-certyfikacyjnych w ramach warsztatów.
 • Dane osobowe objęte są ochroną i przetwarzane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującym prawem.